Monday, September 20, 2010

Makasaysayang Pook sa Pilipinas - Dambana ng KagitinganDambana ng Kagitingan


Itinayo ito bilang parangal sa katapangan at kagitingan ng mg sundalong Pilipino at Amerikano na nakipaglaban sa mga Hapon noong 1942.

No comments:

Post a Comment